Skip available courses

Available courses

This course is for policymakers, city managers, and urban practitioners in developing countries, who are working on urban land use issues and are constantly dealing with the multiple challenges that accompany rapid urbanization. The objective is to help participants understand the dynamics of urban land use in a functional and integrated way. The course also demonstrates how to effectively utilize policies and planning instruments for managing urban growth and achieving sustainable, equitable and efficient results.

Gender issues are relevant for each individual in the society. Each of us has a gender identity in the core of his or her personality. It influences our opportunities and obstacles in the society regardless if we are aware of it or not. Gender is not biologically determined, but a socially constructed way of how a person looks, acts, what kind of behaviour is allowed, what is expected of a person, how he or she chooses an occupation, what position he or she takes in an organization, etc. Society sculpts different roles and norms to men and women, boys and girls, and this later on results in different inequalities in most spheres of life. In contrast, gender equality represents equal visibility, empowerment, responsibility and participation of both sexes in all spheres of public and private life. It also grants an equal access to, and distribution of resources between women and men. Finally, it means accepting and equally valuing the differences between women and men and the diverse roles they play in a society.

Kurs je namenjen predsednicima opština, članovima opštinskih veća, rukovodiocima i ključnom osoblju u javnim komunalnim preduzećima, zaposlenima u opštinskim odeljenjima za komunalne poslove, menadžerima u direkcijama za izgradnju – svim zaposlenima koji svakodnevno obavljaju poslove vezane za upravljanje imovinom i konstantno se suočavaju i rešavaju mnoge izazove u oblasti finansijskih, tehničkih i pravnih aspekata upravljanja infrastrukturom u oblasti vodosnabdevanja. Cilj ovog kursa je podizanje svesti ciljnih grupa o značaju, prednostima i aspektima upravljanja imovinom u sektoru vodosnabdevanja i sanitarne bezbednosti, koji podrazumevaju sledeće: bolje razumevanje samog koncepta upravljanja imovinom; elemente i procese koji se odnose na sistemsko i proaktivno upravljanje imovinom; razumevanje svih aspekata procesa upravljanja i odlučivanja u oblasti upravljanja imovinom; razumevanje međusobno povezanih odnosa između finansijskih, institucionalnih i tehničkih aspekata u upravljanju imovinom; upoznavanje sa inovativnim alatima, tehnikama i najboljim primerima prakse upravljanja imovinom i stvaranje korisne platform za efikasnu razmenu znanja i iskustva među učesnicima.

Ky kurs është synuar për kryetarët e bashkive, anëtarët e këshillave bashkiakë, drejtuesit dhe stafi kryesor në ndërmarrjet e shërbimeve publike, punonjësit në departamentet bashkiake për çështjet e shërbimeve, në drejtoritë e tokës– të gjitha ato që punojnë në çështjet e menaxhimit të aseteve çdo ditë, dhe në mënyrë të vazhdueshme merren me ndryshime të shumta në zgjidhjen e aspekteve financiare, teknike dhe ligjore të menaxhimit të infrastrukturës në sektorin e ujit. Qëllimi i kursit është të rrisë ndërgjegjësimin e audiencës lidhur me qëllimin, përfitimet dhe objektin e menaxhimit të aseteve në sektorin e ujit dhe atë të kanalizimeve, përfshirë: një të kuptuar më të mirë të konceptit, elementeve dhe proceseve të lidhura me menaxhimin sistemik dhe pro aktiv të aseteve; të kuptuarit e rregullimeve në qeverisjen dhe vendim-marrjen lidhur me menaxhimin e aseteve; të kuptuarit e marrëdhënieve ndërmjet aspekteve financiare, institucionale dhe teknike në menaxhimin e aseteve; prezantimin e mjeteve novatore, teknikave dhe praktikave më të mira në menaxhimin e aseteve dhe krijimin e një platforme të dobishme për shkëmbimin efektiv të njohurive dhe përvojës ndërmjet pjesëmarrësve.

Курсот е наменет за градоначалници, советници, раководители и клучни вработени лица во јавните претпријатија, за вработени во општинските одделенија/ сектори за комунални работи раководители во одделенија/ сектори за земјиште т.е. за сите оние кои секојдневно работат на управување со имот и кои постојано се соочуваат со бројни предизвици во тоа како да се справат со финансиските, технички и правни аспекти на управувањето со инфраструктурата во секторот водоснабдување. Целта на овој курс е подигнување на свеста кај целната публика во однос на смислата, поволностите и опсегот на управување со имотот во секторот водовод и канализација, што вклучува: унапредено разбирање за концептите, елементите и процесите во однос на систематско и проактивно управување со имотот; разбирање на важноста од донесувањето одлуки во управувањето со имот; разбирање на корелацијата помеѓу финансиските, институционални и технички аспекти во управувањето со имот; запознавање со иновативни алатки, техники и најдобри искуства во управувањето со имот и формирање на корисна платформа за ефективна размена на знаења и искуства помеѓу учесниците.

The course has been designed for mayors, members of city councils, managers and key staff in public utility companies, employees in the municipal departments for utility affairs, managers in land directorates – all those who work on asset management issues on daily basis and who constantly deal with multiple challenges in resolving the financial, technical and legal aspects of infrastructure management in the water sector. The goal of the course is to raise the awareness of the target audience of the purpose, benefits and scope of asset management in the water and sanitation sector, including: improved understanding of the concept, elements and processes related to systemic and proactive asset management; understanding of the governance and decision-making arrangements in asset management; understanding of the correlation among the financial, institutional and technical aspects in asset management; presentation of innovative tools, techniques and best practices in asset management and creating a useful platform for effective exchange of knowledge and experience among participants.

Ky kurs është përgatitur nga Instituti i Bankës Botërore duke u bazuar në publikimin "Sistemi i adresave dhe Administrimi i Qyteteve". Ai synon zyrtarët e qeverisjes vendore dhe stafin administrues vendor; operatorët privat, ofruesit e shërbimeve, institucionet e trajnimit (shkolla të planifikimit urban dhe shkolla vendore të administrimit/administratës) 

Овој курс го има изработено Институтот на Светска банка, врз основа на публикацијата „Адресен модел и управување со градот". Тој е наменет за локалните власти и општинските службеници; приватните оператори, давателите на услуги, институциите за обука (школи за урбанистичко планирање и општинско управување/школи за администрација)

This course has been developed by the World Bank Institute, based on the publication "Street Addressing and the Management of Cities". It is targeted to local government officials and municipal management staff; private operators, Service providers, training institutions (urban planning schools and municipal management / administration schools)

Ky kurs është krijuar bashkërisht nga ana e ESMAP dhe IBB Praktika për ndryshimin klimatik. Kursi për e-mësim përshkruan një proces i cili ju ofron qyteteve një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë për vlerësim të efiçiencës energjetike të tyre dhe për identifikim të sektorëve me potencial të rëndësishëm përmirësues.

Курсот е заеднички подготвен од страна на ESMAP и WBI Climate Change Practice. Тој го опишува процесот на понуда на градовите на брз и едноставен начин да ја проценат својата енергетска ефикасност и да ги утврдат секторите со потенцијал за значителни подобрувања.

This course was developed jointly by ESMAP and WBI Climate Change Practice. The e-Learning course describes a process for offering cities a quick and easy way to assess their energy efficiency and identify sectors with significant improvement potential.

Овој курс е за креаторите на политиката, градоначалници, и урбаните практичари во земјите во развој, кои работат на прашања за урбанистичко користење на земјиштето  и постојано се занимаваат со многу предизвици кои ја придружуваат брзата урбанизација. Целта е да им се помогне на учесниците да ја разберат динамиката на урбаното користење на земјиштето на функционален и интегриран начин. Овој курс исто така покажува како ефикасно да се користат законите и инструментите за планирање и управување со урбаниот развој и постигнување на одржливи, правични и ефикасни резултати.

This course is for policymakers, city managers, and urban practitioners in developing countries, who are working on urban land use issues and are constantly dealing with the multiple challenges that accompany rapid urbanization. The objective is to help participants understand the dynamics of urban land use in a functional and integrated way. The course also demonstrates how to effectively utilize policies and planning instruments for managing urban growth and achieving sustainable, equitable and efficient results.

Ky kurs është për politikëbërësit, menaxherët e qytetit, dhe praktikuesit urbane në vendet në zhvillim, të cilët punojnë në çështjet e përdorimit të tokës urbane dhe vazhdimisht merren me sfidat e shumta që shoqërojnë urbanizimin e shpejtë. Objektivi është që të ndihmojë pjesëmarrësit të kuptojnë dinamikën e përdorimit të tokës urbane në mënyrë funksionale dhe të integruar. Gjithashtu, kursi tregon se si të shfrytëzohen në mënyrë efektive politikat dhe instrumentet e planifikimit për menaxhimin e zhvillimit urban dhe arritjen e rezultateve të qëndrueshme, të paanshme dhe efikase.