Skip available courses

Available courses

Local governments are at the forefront of dealing with natural disasters such as floods, floods, fires, earthquakes, droughts. Furthermore, the COVID-19 pandemic as an unprecedented and biggest crisis of our time is hardly affecting societies and communities.  Not only, that these events hinder local level sustainable development, but also exacerbate existing vulnerabilities and creating new social inequalities. The vulnerable categories of citizens e.g. women, children, youth, disabled, the elderly, citizens exposed st social risks, etc are bearing the heaviest consequences that weaken their resilience. The exclusion suffered by these groups and their low level of participation in society can result in their needs being overlooked in disaster risk management measures. Therefore, the local governments need to integrate their needs and capabilities while planning and reducing the disaster risks and ensuring that no one is left behind.

Implementation and protection of minority rights in the Western Balkans is still a challenge, due to stereotypes, prejudices and other grounds for social exclusion. Despite the significant improvements over the past decades and the reforms in the area of rule of law and human rights, members of various minority communities throughout the region remain among the most vulnerable citizens of their countries, exposed to poverty, social exclusion, and various forms of discrimination. Traditional roles, prejudices and discrimination are deeply anchored in the society and influence the political discourse, as well as the socio-economic situation of the population. 

Minority rights are a part of the general human rights framework and, thus, protection of minority rights is an important task of the national governments and local self-governments. However, there are not many cases of its implementation in the Western Balkans' economies.


Capital investment projects are aimed the construction or reconstruction of infrastructure, construction, expansion, rehabilitation or replacement facilities in a city or municipality. Capital investments can also include purchase of major assets and/or equipment, with a useful life cycle of at least ten years. Capital investments are aimed at overall improvement of living conditions and citisens’ quality of life in a community, with increased assets, improved productivity, efficiency and effectiveness of public service delivery and opportunities for inclusive and sustainable economic growth.


Kurs Uvod u upravljanje rizicima od katastrofa je uvodni kurs u program učenja o upravljanju rizicima od katastrofa. Cilj ovog kursa je da se razvojni praktičari upoznaju sa modernim konceptima i praksama upravljanja katastrofama i doprinesu promjeni od reaktivnih ka proaktivnim pristupima u ovom interdisciplinarnom polju razvoja. Još jedan cilj je pronaći zajednički jezik i razumijevanje među razvojnim praktičarima u cilju poboljšanja saradnje između različitih disciplina i integriranje smanjenja rizika u razvojne planove i odluke.Social Dialogue Forum is based on the “Leave No One Behind” principle and seeks for multidisciplinary, client-centered and evidence-based intervention to help people to integrate/reintegrate, socialize and include in the community and society itself. It consists from a number of interventions, in which various actors co-operate to assist users/beneficiaries in their own efforts. This involves actors/stakeholders from many different professions, organizations and sectors of the society. Depending on the type of welfare system, the Social Dialogue Forum usually includes different health and social services, employment services, education services and social or private insurance. In addition, employers and trade unions are often involved as well as the individuals concerned.Outreach work and mobile team services are two complementary community-based services, that are usually delivered in accordance with other social and community-based services.

The outreach work aims to establish contact with “hard to reach” individuals and groups, people in need and those facing multiple barriers, and then inform, provide them with appropriate support available in their communities (in the education, health, social, employment, transition from school to work) and the necessary steps to take to benefit from this support. The fundamental goal of the outreach work is to start a process of social interaction between people in need, on one hand, and some kind of support-oriented organizational body on the other. It provides direct, flexible and responsive services, including education and preventative services.

Municipalities, as major political strength in the local community and as guardians of the public interest, have both opportunity and responsibility to make the local stakeholders more cognisant of the issue as a critical step in ensuring a prosperous environment for all its citizens based on the “Leave No One Behind” principle.
Children, families, persons with disabilities, elderly people, minority groups  and everyone in need of care and assistance use social, family and community-based services on daily basis. These services are provided in order to meet their general needs, such as health care, schooling and day care, but also to meet their more specific necessities, such as social support and  other specific issues that they may have.
Social and community-based services are the services designed and delivered for/with vulnerable individuals, groups and families to reduce or escape poverty and exclusion, and to lead more complete, fuller and more satisfying lives. Most decisions on how to run a subproject and responsibility for its implementation rests at the community level, either with the local government, civil society or both – in case of a joint effort.
Rodna pitanja značajna su za svakog pojedinca u društvu. Svi u osnovi ličnosti nosimo rodni identitet, koji utiče na iskorišćenje prilika i prevazilaženje prepreka koje društveni život nameće, bili mi svesni toga ili ne. Rod ne predstavlja biološki određenu determinantu, već društveno konstruisan način kako osoba izgleda, kako nastupa u društvu, kojim se očekivanjima ponašanja povinuje, kako on ili ona biraju životni poziv, koji položaj on ili ona zauzimaju u organizaciji, itd. Društvo oblikuje različite uloge i norme za muškarce i žene, dečake i devojčice, što kasnije dovodi do raznih nejednakosti u većini životnih sfera. Nasuprot tome, rodna jednakost predstavlja podjednaku vidljivost, osnaženost, odgovornost i učešće oba pola u svim oblastima društvenog i privatnog života. Takođe, ona obezbeđuje podjednak pristup i podelu resursa među ženama i muškarcima. Konačno, ona podrazumeva prihvatanje i podjednako vrednovanje razlika između žena i muškaraca, kao i različitih uloga koje oni igraju u društvu.  

Toplumsal cinsiyet konusu toplumdaki her bireyi ilgilendirir. Benliğimizin merkezinde bulunan cinsiyet kimliği, farkında olalım ya da olmayalım, toplum içinde karşılaştığımız engeller kadar fırsatlara da etki eder. Toplumsal cinsiyet biyolojik olarak belirlenmez; kişinin görünüşü, davranışı, izin verilen davranışları, kendisinden beklenenler, meslek seçimi, bir kuruluşta hangi pozisyonda çalıştığı vb. hususlar toplum tarafından şekillendirilir. Toplum, kadın ve erkeğe, kız ve erkek çocuklarına farklı roller atfeder ve söz konusu bu durum hayatın birçok alanında türlü eşitsizliklere yol açar. Buna karşılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, her iki cinsiyetin de kamusal alanda ve özel yaşamın her alanında eşit görünürlük, güç, sorumluluk ve katılımını temsil eder. Ayrıca cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeklerin kaynaklara eşit erişimi ve kaynakların eşit dağılımını temin eder. Son olarak cinsiyet eşitliği kadın ve erkekler arasındaki farklılıkların ve toplum içinde oynadıkları çeşitli rollerin eşit olarak kabulü ve saygı görmesi anlamına gelmektedir.

Çështjet gjinore janë të rëndësishme për çdo individ në një shoqëri. Secili prej nesh ka një identitet gjinor në thelbin e personalitetit të tij ose të saj. Ai ndikon në mundësitë tona, si dhe në pengesat me të cilat përballemi në një shoqëri, pavarësisht nëse jemi të vetëdijshëm për të ose jo. Gjinia nuk është e përcaktuar biologjikisht, por një mënyrë e ndërtuar nga shoqëria se si një person duket, vepron, çfarë lloj sjelljeje i lejohet, çfarë pritet nga ai person, si e zgjedh ai një profesion, çfarë pozicioni merr ai në një organizatë , etj. Shoqëria krijon role dhe norma të ndryshme tek burrat dhe gratë, djemtë dhe vajzat, dhe më vonë kjo rezulton në pabarazi të ndryshme në shumicën e sferave të jetës. Në të kundërt, barazia gjinore përfaqëson vizibilitet, fuqizim, përgjegjësi dhe pjesëmarrje të barabartë të të dyja gjinive në të gjitha sferat e jetës publike dhe private. Ajo gjithashtu lejon një akses dhe shpërndarje të barabartë të burimeve midis grave dhe burrave. Së fundmi, do të thotë të pranosh dhe të vlerësosh në mënyrë të barabartë dallimet midis grave dhe burrave dhe roleve të ndryshme që ata luajnë në një shoqëri. 

Родовите прашања се релевантни за секој поединец во општеството. Секој од нас има некаков родов идентитет во сржта на својата личност. Овој идентитет влијае врз нашите можности, но и врз пречките со кои се соочуваме во општеството, без разлика дали сме свесни за тоа или не. Родот не е биолошки определен, туку е општествен конструкт за тоа како личноста треба да изгледа, да се однесува, какво однесување ѝ е дозволено, што се очекува од неа, како да одбере занимање, која позиција да ја заземе во одредена организација итн. Општеството обликува различни улоги и норми за мажите и жените, машките и девојчињата, па ова подоцна доведува до разни нееднаквости во повеќе сфери од животот. Наспроти ова, родовата еднаквост значи еднаква видливост, оспособеност, одговорност и учество на двата пола во сите сфери на јавниот и приватниот живот. Значи и овозможување еднаков пристап до ресурси и нивна еднаква распределба меѓу жените и мажите. Конечно, значи прифаќање и подеднакво вреднување на разликите меѓу жените и мажите, како и на нивните поинакви улоги во општеството. 

Gender issues are relevant for each individual in the society. Each of us has a gender identity in the core of his or her personality. It influences our opportunities and obstacles in the society regardless if we are aware of it or not. Gender is not biologically determined, but a socially constructed way of how a person looks, acts, what kind of behaviour is allowed, what is expected of a person, how he or she chooses an occupation, what position he or she takes in an organization, etc. Society sculpts different roles and norms to men and women, boys and girls, and this later on results in different inequalities in most spheres of life. In contrast, gender equality represents equal visibility, empowerment, responsibility and participation of both sexes in all spheres of public and private life. It also grants an equal access to, and distribution of resources between women and men. Finally, it means accepting and equally valuing the differences between women and men and the diverse roles they play in a society.

Općinske finansije su ključne za mnoge nove projekte gradskog i lokalnog upravljanja, obzirom da njihovo strateško upravljanje ima ključnu ulogu pri osiguravanju dugoročne održivosti lokalnih usluga i infrastrukture. Međutim, strožija fiskalna ograničenja i pritisak uslijed globalne finansijske i ekonomske krize zahtijevaju sve sofisticiranije reakcije lokalnih vlasti pri mobiliziranju i upotrebi finansijskih resursa. Prva verzija ovog proizvoda za obuku je testirana u okviru pilot projekta kursa općinskih finansija za osoblje Svjetske banke u novembru 2010., što je jasno istaklo potrebu za planom i programom i ponovo ga potvrdilo.

This course is for policymakers, city managers, and urban practitioners in developing countries, who are working on urban land use issues and are constantly dealing with the multiple challenges that accompany rapid urbanization. The objective is to help participants understand the dynamics of urban land use in a functional and integrated way. The course also demonstrates how to effectively utilize policies and planning instruments for managing urban growth and achieving sustainable, equitable and efficient results.

Kurs je namenjen predsednicima opština, članovima opštinskih veća, rukovodiocima i ključnom osoblju u javnim komunalnim preduzećima, zaposlenima u opštinskim odeljenjima za komunalne poslove, menadžerima u direkcijama za izgradnju – svim zaposlenima koji svakodnevno obavljaju poslove vezane za upravljanje imovinom i konstantno se suočavaju i rešavaju mnoge izazove u oblasti finansijskih, tehničkih i pravnih aspekata upravljanja infrastrukturom u oblasti vodosnabdevanja. Cilj ovog kursa je podizanje svesti ciljnih grupa o značaju, prednostima i aspektima upravljanja imovinom u sektoru vodosnabdevanja i sanitarne bezbednosti, koji podrazumevaju sledeće: bolje razumevanje samog koncepta upravljanja imovinom; elemente i procese koji se odnose na sistemsko i proaktivno upravljanje imovinom; razumevanje svih aspekata procesa upravljanja i odlučivanja u oblasti upravljanja imovinom; razumevanje međusobno povezanih odnosa između finansijskih, institucionalnih i tehničkih aspekata u upravljanju imovinom; upoznavanje sa inovativnim alatima, tehnikama i najboljim primerima prakse upravljanja imovinom i stvaranje korisne platform za efikasnu razmenu znanja i iskustva među učesnicima.

Ky kurs është synuar për kryetarët e bashkive, anëtarët e këshillave bashkiakë, drejtuesit dhe stafi kryesor në ndërmarrjet e shërbimeve publike, punonjësit në departamentet bashkiake për çështjet e shërbimeve, në drejtoritë e tokës– të gjitha ato që punojnë në çështjet e menaxhimit të aseteve çdo ditë, dhe në mënyrë të vazhdueshme merren me ndryshime të shumta në zgjidhjen e aspekteve financiare, teknike dhe ligjore të menaxhimit të infrastrukturës në sektorin e ujit. Qëllimi i kursit është të rrisë ndërgjegjësimin e audiencës lidhur me qëllimin, përfitimet dhe objektin e menaxhimit të aseteve në sektorin e ujit dhe atë të kanalizimeve, përfshirë: një të kuptuar më të mirë të konceptit, elementeve dhe proceseve të lidhura me menaxhimin sistemik dhe pro aktiv të aseteve; të kuptuarit e rregullimeve në qeverisjen dhe vendim-marrjen lidhur me menaxhimin e aseteve; të kuptuarit e marrëdhënieve ndërmjet aspekteve financiare, institucionale dhe teknike në menaxhimin e aseteve; prezantimin e mjeteve novatore, teknikave dhe praktikave më të mira në menaxhimin e aseteve dhe krijimin e një platforme të dobishme për shkëmbimin efektiv të njohurive dhe përvojës ndërmjet pjesëmarrësve.

Курсот е наменет за градоначалници, советници, раководители и клучни вработени лица во јавните претпријатија, за вработени во општинските одделенија/ сектори за комунални работи раководители во одделенија/ сектори за земјиште т.е. за сите оние кои секојдневно работат на управување со имот и кои постојано се соочуваат со бројни предизвици во тоа како да се справат со финансиските, технички и правни аспекти на управувањето со инфраструктурата во секторот водоснабдување. Целта на овој курс е подигнување на свеста кај целната публика во однос на смислата, поволностите и опсегот на управување со имотот во секторот водовод и канализација, што вклучува: унапредено разбирање за концептите, елементите и процесите во однос на систематско и проактивно управување со имотот; разбирање на важноста од донесувањето одлуки во управувањето со имот; разбирање на корелацијата помеѓу финансиските, институционални и технички аспекти во управувањето со имот; запознавање со иновативни алатки, техники и најдобри искуства во управувањето со имот и формирање на корисна платформа за ефективна размена на знаења и искуства помеѓу учесниците.

The course has been designed for mayors, members of city councils, managers and key staff in public utility companies, employees in the municipal departments for utility affairs, managers in land directorates – all those who work on asset management issues on daily basis and who constantly deal with multiple challenges in resolving the financial, technical and legal aspects of infrastructure management in the water sector. The goal of the course is to raise the awareness of the target audience of the purpose, benefits and scope of asset management in the water and sanitation sector, including: improved understanding of the concept, elements and processes related to systemic and proactive asset management; understanding of the governance and decision-making arrangements in asset management; understanding of the correlation among the financial, institutional and technical aspects in asset management; presentation of innovative tools, techniques and best practices in asset management and creating a useful platform for effective exchange of knowledge and experience among participants.

Ky kurs është përgatitur nga Instituti i Bankës Botërore duke u bazuar në publikimin "Sistemi i adresave dhe Administrimi i Qyteteve". Ai synon zyrtarët e qeverisjes vendore dhe stafin administrues vendor; operatorët privat, ofruesit e shërbimeve, institucionet e trajnimit (shkolla të planifikimit urban dhe shkolla vendore të administrimit/administratës) 

Овој курс го има изработено Институтот на Светска банка, врз основа на публикацијата „Адресен модел и управување со градот". Тој е наменет за локалните власти и општинските службеници; приватните оператори, давателите на услуги, институциите за обука (школи за урбанистичко планирање и општинско управување/школи за администрација)

This course has been developed by the World Bank Institute, based on the publication "Street Addressing and the Management of Cities". It is targeted to local government officials and municipal management staff; private operators, Service providers, training institutions (urban planning schools and municipal management / administration schools)

Ky kurs është krijuar bashkërisht nga ana e ESMAP dhe IBB Praktika për ndryshimin klimatik. Kursi për e-mësim përshkruan një proces i cili ju ofron qyteteve një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë për vlerësim të efiçiencës energjetike të tyre dhe për identifikim të sektorëve me potencial të rëndësishëm përmirësues.

Курсот е заеднички подготвен од страна на ESMAP и WBI Climate Change Practice. Тој го опишува процесот на понуда на градовите на брз и едноставен начин да ја проценат својата енергетска ефикасност и да ги утврдат секторите со потенцијал за значителни подобрувања.

This course was developed jointly by ESMAP and WBI Climate Change Practice. The e-Learning course describes a process for offering cities a quick and easy way to assess their energy efficiency and identify sectors with significant improvement potential.

Овој курс е за креаторите на политиката, градоначалници, и урбаните практичари во земјите во развој, кои работат на прашања за урбанистичко користење на земјиштето  и постојано се занимаваат со многу предизвици кои ја придружуваат брзата урбанизација. Целта е да им се помогне на учесниците да ја разберат динамиката на урбаното користење на земјиштето на функционален и интегриран начин. Овој курс исто така покажува како ефикасно да се користат законите и инструментите за планирање и управување со урбаниот развој и постигнување на одржливи, правични и ефикасни резултати.

This course is for policymakers, city managers, and urban practitioners in developing countries, who are working on urban land use issues and are constantly dealing with the multiple challenges that accompany rapid urbanization. The objective is to help participants understand the dynamics of urban land use in a functional and integrated way. The course also demonstrates how to effectively utilize policies and planning instruments for managing urban growth and achieving sustainable, equitable and efficient results.

Ky kurs është për politikëbërësit, menaxherët e qytetit, dhe praktikuesit urbane në vendet në zhvillim, të cilët punojnë në çështjet e përdorimit të tokës urbane dhe vazhdimisht merren me sfidat e shumta që shoqërojnë urbanizimin e shpejtë. Objektivi është që të ndihmojë pjesëmarrësit të kuptojnë dinamikën e përdorimit të tokës urbane në mënyrë funksionale dhe të integruar. Gjithashtu, kursi tregon se si të shfrytëzohen në mënyrë efektive politikat dhe instrumentet e planifikimit për menaxhimin e zhvillimit urban dhe arritjen e rezultateve të qëndrueshme, të paanshme dhe efikase.